2016-08-30

Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej

im. Władysława Broniewskiego w Nysie

§ 1

Regulamin ustala zasady i warunki korzystania ze zbiorów Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie zwanej dalej biblioteką.

§ 2

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.

2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a. okazać aktualną legitymację szkolną lub dokument tożsamości,

b. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu (za niepełnoletniego czytelnika odpowiada rodzic lub opiekun prawny, podpisuje również zobowiązanie dziecka).

4. Po dopełnieniu formalności i uiszczeniu jednorazowej opłaty zryczałtowanej tytułem usług informacyjnych, określonej w „Cenniku opłat i kar pobieranych od czytelników w agendach Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie” czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną.

5. Właściciel karty bibliotecznej ponosi odpowiedzialność za każde jej wykorzystanie, a fakt jej zagubienia należy niezwłocznie zgłosić.

6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty wydaje się za odpłatnością duplikat wg „Cennika opłat i kar pobieranych od czytelników w agendach MiGBP w Nysie”.

7. Karta biblioteczna traci ważność po upływie 5 lat od czasu ostatniego wypożyczania.

8. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

§ 3

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Wł. Broniewskiego w Nysie z siedzibą Sukiennicza 2, 48-300 Nysa, tel. 77 433 27 56, email sekretariat@migbp.nysa.pl

2. Inspektorem danych osobowych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej jest Grzegorz Luber, iod@migbp.nysa.pl, tel. 77 433 27 56.

3. Pani/a dane będą przetwarzane w celu: udostępnienia zbiorów, ich odzyskania lub odzyskania ich równowartości, świadczenia usług informacyjnych oraz w celu prowadzenia statystyk.

4. Przetwarzanie Pani/a danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków ustawowych wynikających z art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 r. nr 642, poz. 908, tekst jednolity) oraz art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2012 r. poz. 591, tekst jednolity).

5. Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.

6. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług biblioteki.

8. Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zaprzestania korzystania z Biblioteki lub 11 lat w przypadku osób nierozliczonych z biblioteką.

9. Dane mogą zostać udostępnione jedynie na wniosek uprawnionych organów (w ramach prowadzonych przez nie postępowań) oraz firm windykacyjnych.

§ 4

1. Czytelnik może korzystać ze zbiorów bibliotecznych po okazaniu karty bibliotecznej (w wyjątkowej sytuacji po okazaniu dowodu tożsamości).

2. Czytelnik może wypożyczyć do 5 woluminów w jednej agendzie, ale nie więcej niż 20 woluminów w całej sieci MiGBP. O odstępstwach od regulaminu decyduje kierownik działu lub pracownik przez niego upoważniony.

3. Książki wypożycza się na okres 4 tygodni. Przed upływem tego terminu Czytelnik może je prolongować dwukrotnie (osobiście lub telefonicznie) pod warunkiem braku zapotrzebowania na daną pozycję przez innych czytelników. W przypadku niezgłoszenia chęci prolongaty i niezwrócenia książek, po upływie 4 tygodni od daty wypożyczenia, pobierane są kary w wysokości 0,10 zł za każdy dzień przetrzymania, za każdą książkę. O anulowaniu kary z powodu wystąpienia sytuacji losowej decyduje kierownik działu lub pracownik przez niego upoważniony.

4. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem ustalonym w pkt. 3, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.

5. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

§ 5

Biblioteka nie jest zobowiązana do przypominania Czytelnikowi o terminie zwrotu wypożyczonych książek. Za przetrzymanie ponad ustalony termin oraz za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera opłatę w wysokości ustalonej w „Cenniku opłat i kar pobieranych od czytelników w agendach MiGBP w Nysie”, zatwierdzonym przez dyrektora. Jeśli mimo to wypożyczone zbiory nie zostaną zwrócone, biblioteka może dochodzić swoich roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej i na drodze sądowej.

§ 6

1. Publikacje Czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone pozycje.

2. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 7

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki. Wysokość odszkodowania reguluje „Cennik opłat i kar pobieranych od czytelników w agendach MiGBP w Nysie”. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

§ 8

Ze zbiorów biblioteki nie mogą korzystać:

a. osoby, które nie są zapisane do biblioteki,

b. osoby, które nie uregulowały wszelkich należności wobec biblioteki,

c. osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

d. osoby pozbawione praw korzystania ze zbiorów biblioteki,

e. osoby zakłócające swoim zachowaniem pracę innym czytelnikom oraz dezorganizujące pracę biblioteki.

§ 9

Niestosowanie się do powyższych ustaleń regulaminu spowoduje zablokowanie konta czytelnika.

 

Nysa, dnia 28 sierpnia 2018 roku.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się